GYÖNGYÖSTARJÁN


ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2018.
Választási információk
- - -
Tájékoztató a gyöngyösi
kormányablak nyitva
tartásáról
- - -
Felhívás
szavazatszámláló
bizottsági tagok
megválasztására
- - -
Választási Irodák
elérhetőségei
- - -
Tájékoztató az
országgyűlési képviselők
2018. évi választásáról

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2019

 


A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

A 7/2020. (XII. 1.) jegyzői utasítás letölthető >>>

A szervezeti integritást sértő események bejelentésére az utasítás 1. melléklete szerinti nyomtatvány vagy annak megfelelő adattartalmú bejelentés használható.

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS (az intézhető ügyek köre folyamatosan bővül) >>>
Tájékoztató >>>

Tájékoztatás hivatali tárhelyekről

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarján Község Polgármestere, a Képviselő-testület és bizottságai részére küldött elektronikus küldeményeket a GYTONK nevű hivatali tárhelyre címezzék.
A GYTARJAN1 nevű hivatali tárhelyre kizárólag a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és annak jegyzője részére címzett küldemények továbbíthatóak.

Ügyintéző neve Telefonszáma Jellemző munkakörök, ügymenetek, nyomtatványok
Dr. Jakab Csaba
jegyző
hivatal@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
fax: 37/ 372-018
Anyakönyvi ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyek, állatvédelem, birtokvédelem

Nyomtatványok:
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány [letöltés]
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához [letöltés]
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához [letöltés]
Bejelentés üzlet nyitva tartási idejének megváltozásáról [letöltés]
Működési engedély kérelem [letöltés]
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység [letöltés]
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűnéséről [letöltés]
Telepengedély iránti kérelem kötelező adattartalma [letöltés]
Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolásához [letöltés]
Kérelem mezőgazdasági termelő részére kiállított viszonylati jegy megváltására jogosító hatósági bizonyítványhoz a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján [letöltés]
Katona Attiláné
adóügyi előadó
ado@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
115 mellék;
fax: 37/ 372-018
Adóügyek, hagyatéki ügyek

Nyomtatványok:
Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem [letöltés]
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem [letöltés]
Kissné Mácsár Piroska
pénzügyi előadó, pénzügy,
anyakönyvvezető
penzugy@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
114 mellék;
fax: 37/ 372-018
Személyzeti és pénzügyek
Gyenesné Fekete Ildikó
pénzügyi előadó, számvitel
gazdalkodas@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
116 mellék;
fax: 37/ 372-018
Könyvelési, költségvetési és pénzügyek
Berta Henrietta
igazgatási előadó
igazgatas@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
120 mellék;
fax: 37/ 372-018
A Képviselő-testület munkájával kapcsolatos és szociális ügyek, népesség-nyilvántartás
Kerekné Ludányi Klaudia
pénzügyi ügyintéző
penzugy2@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
100 mellék;
fax: 37/ 372-018
Pénzügyek, temetővel kapcsolatos ügyintézés, mezőőri járulék
Paulenka Hajnalka
községüzemeltetési előadó
uzemeltetes@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
112 mellék;
fax: 37/ 372-018
Kommunális ügyek, állatvédelmi ügyek, ebnyilvántartás

Nyomtatványok:
Kérelem közterületen álló fa kivágására [letöltés]
Ebösszeíró lap [letöltés]
Kérelem temetőben végzett munkákhoz [letöltés]
Tájékoztatás közérdekű bejelentésekről, panaszokról

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján kezeli. Az eljárásrendet tartalmazó jogszabály szövege a www.njt.hu oldalon elérhető.
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.
Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.
A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
Ha az eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Panasz, közérdekű bejelentés a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt személyesen,
a hivatal@gyongyostarjan.hu e-mail címen,
postai úton (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)
vagy e-papíron epapir.gov.hu honlapon keresztül lehetséges.
Tájékoztatás Perkapu igénybevételéről

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó
szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal.
E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

Az űrlapokat elérheti a nyomtatvány nevére kattintva.

Közigazgatási perhez a   K01 >>> nyomtatványt szükséges letölteni.

Birtokvédelmi perhez a   P26 >>> nyomtatványt szükséges letölteni.

A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramot szükséges letöltenie, amit a NAV oldalán ér el,
valamint Ügyfélkapu regisztrációval is rendelkeznie kell!

JAVA telepítő innen tölthető le.
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program telepítése >>>
Polgári peres elektronikus formanyomtatványok >>>

lap tetejére


Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu