GYÖNGYÖSTARJÁN


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 05. 24.

2018. május 24-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2018. (V. 24.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. augusztus 2. és 3. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Önkormányzati tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. május 24-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása  és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 4. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és  behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített  előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ  működéséről
  Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó

 7. ájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 8. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. május 14.
Nagy Károly polgármester s.k

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

Pótfelvételi az általános iskolában

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 04. 26.

2018. április 26-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2018. (IV. 26.) KT határozata
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében 2018. április 26-i, 2018. május 24-i és 2018. szeptember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

  Képviselő-testületi ülés időpontja
  2018. április 26. 17 óra
  Képviselő-testületi ülés helye:
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  székhelyén, tanácsterem
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester
2./ A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
3./ A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester
4./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester
5./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

6./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás
Előadó: Nagy Károly polgármester

7./ Indítványok, egyebek

  Képviselő-testületi ülés időpontja
  2018. május 24. 17 óra
  Képviselő-testületi ülés helye:
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  székhelyén, tanácsterem

1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

2./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester

3./ Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
Előadó: Nagy Károly polgármester
Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

4./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

5./ A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

6./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó

7./ Tájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

9./ Indítványok, egyebek

  Képviselő-testületi ülés időpontja
  2018. szeptember 27. 17 óra
  Képviselő-testületi ülés helye:
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  székhelyén, tanácsterem

1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

2./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. oktatási évről
Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottsá

3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
Előadó: általános iskola intézményvezetője

4./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester
Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról
Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka

6./ A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója
Előadó: Egyesületek elnökei

7./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
Előadó: Nagy Károly polgármester

8./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

9./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

10. / Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Nagy Károly polgármester

11./ Indítványok, egyebek

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018. (IV. 26.) KT határozata
települési támogatások összegének meghatározásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- idősek települési támogatása: 3 000 Ft/fő
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 10 000 Ft/fő
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10 000 Ft/fő
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10 000 Ft/fő

A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások összegét.

Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. december 31.Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (IV. 26.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 30 napon belül

Mellékletek

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. április 26-án (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 3. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. április 13.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 03. 22.

2018. március 22-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív
határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (III. 22.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi  közbeszerzési tervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének tárgyalására" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-ig a 2018. évi közbeszerzési tervet.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. április 01.

1. melléklet

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (III. 22.) KT határozata
intézményi térítési díjak megállapításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi napközi 2018. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A szociális étkeztetés 2018. évi intézményi térítési díja nettó 1.135 Ft, kiszállítás nélkül, kiszállítással 1300 Ft.
A személyi térítési díjak összege nem változott.
2. A családi bölcsöde  2018. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (III. 22.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. április 21. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (III. 22.) KT határozata
mezőőri szolgálat megszüntetéséről


1.Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatot 2018. március 31. napjával megszünteti.
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében Ozsvárt Tibor (...) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 5 szám alatti lakost és Ozsvárt Mihály (...) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost 2018. május 31. napjával 60 napos felmentési idő alkalmazásával a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) pont indokolásával közalkalmazotti jogviszonyából felmenti.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatról a közalkalmazottakat, a rendőrséget és a Heves Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervét értesítse.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018. (III. 22.) KT határozata
önkormányzati helyiségek igénybe vételéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen igénybe veheti:
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek,
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések,
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége,
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2018. március 22-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Intézményi térítési íjak felülvizsgálata
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. március 14.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyöngyöstarjáni lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános és középiskolás gyermekek, valamint intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosít déli meleg főétkezést a 2018. évi tavaszi évközi szünet munkanapjain, az alábbiak szerint:

helye: Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda konyhája 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

módja: étel elvitele

ideje: 2018. március 29. és 2018. április 3.

Gyöngyöstarján, 2018. március 12.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata                                                    3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Általános iskolai beiratkozás

A 2018-19-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beíratásának időpontja:
2018. április 12-13. (csütörtök-péntek) 8-18 óra között
Az időpont a Gyöngyösi Járásban lévő összes település minden iskolai körzetére vonatkozik.
A közlemény >>>

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Hatósági Osztály   

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről >>>

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező "Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV Zrt.
a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

A konzorcium alvállalkozója Gyöngyöstarján településen:

Megye: Heves
Alvállalkozó: EASY TO TRAIN Kft
Székhely: 3124 Cered, Ady Endre út 1.
Cégjegyzékszám: 12 09 007920
Kapcsolattartó: Keller Mihály- ügyvezető
Telefonszám: +36-70-779-0799
E-mail cím: misikeller@gmail.com

NHKV Zrt.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2018/2019. nevelési évre óvodai beíratás 2018. április 23-27-ig, 8-16 óráig lesz
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) Részletes tájékoztató >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL

2018. február 15-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2018. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni "Nagyik és Unokák Énekcsoport" támogatásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" kérelmét
a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" 2018. évi működési költségét 380 000 Ft-tal támogatja olymódon,
hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert az Önkormányzat és a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" közötti együttműködési megállapodás megkötésére.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Gyöngyöstarjáni Pávakör" kérelmét
a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a "Gyöngyöstarjáni Pávakör" 2018. évi működési költségét 470 000 Ft-tal támogatja olymódon,
hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II. 15.) KT határozata
Általános iskolai osztálykirándulás támogatásáról


A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2. osztályának kirándulását 2018. évben egy alkalommal 50 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a kirándulással összefüggő kiadásokról az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi rendezvénytervét
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január 27. szombat Pávakör Nyílt Napja Rendező:Gyöngyöstarjáni Pávakör
2018. február 10. Óvoda jótékonysági bálja Rendező: Napköziotthonos óvoda, SZMK
2018. április Tavaszváró Nagyis bál Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar
2018. június 9. szombat Húzzunk rétest! Nap Rendező:Gyöngyöstarján Község Önkormányzata,
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
2018. július 8 Muzsikál az erdő
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata [később meghatározott időpontban]
Operaest Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Nkft., Miller Zoltán, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. augusztus 1-5. Erdélyi kirándulás
2018. szeptember 15. szombat 15.00 és 17.00 óra  Kulturális Örökség Napja - Séta a Haller pincében
2018. október 14. Idősek Világnapja Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. október 20. Nótás találkozó Rendező: Kiss Anna Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. november 17. Általános Iskola jótékonysági SZMK bál
2018. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás
2018. december 31. Szilveszteri bál Rendező: Iskola, óvoda SZMK [később meghatározott időpontban]
Általános iskola 2. osztály kirándulása (zártkörű)

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 2018. december 31.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II. 15.) KT határozata
óvoda nyári zárvatartásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában
biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda zárvatartását
2018. július 30-tól 2018. augusztus 20-ig engedélyezi.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és
az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 8 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (II. 15.) KT határozata
óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra - az Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját 2018. április 23-27. közötti időpontra tűzi ki.
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (II. 15.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. március 10. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. február 15-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról

 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről

 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  (Előkészítésben részt vevők: Minden Bizottság)

 3. 2018. évi rendezvényterv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  (Előkészítésben részt vevők: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság - IKSZT művelődésszervező)

 4. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. február 06.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZATOKRÓL
ÉS
VÉGZÉSEKRŐL

vissza a hírekre

2018. január 1-jén hatályba lépett az új általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, mely a kérelemre indult eljárásokban jelentős változást hoz.


A kérelemre indult eljárásokban az ügyintézési határidő 60 nap. Ha a hatóság 8 napon belül érdemi döntést nem tud hozni, ún. "függő hatályú határozatot" kell kibocsátani. Ennek része, hogy a kérelmezőt megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, valamint a hatóság a kérelmező ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni.

Mind a kérelmezett jog gyakorlása, mind a hatóság által fizetendő összeg csak abban az esetben illeti meg a kérelmező ügyfelet, ha a hatóság a függő hatályú határozatban írt időpontig nem hoz érdemi döntést.

Az érdemi döntés a függő hatályú határozattal szemben akár a kérelem elutasítása is lehet, ebben az esetben a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet akkor sem illeti meg, ha korábban a hatóság a függő hatályú határozatában erről rendelkezett!

A kérelmezett jog gyakorlásáról a hatóság nem rendelkezik, ha
a
) a hatósági bizonyítvány vagy hatósági igazolvány kiállítása esetén,
c) a hatósági nyilvántartásba való bejegyzéskor, törléskor és módosításkor,

d) az ügy érdemében a hatóság mérlegelésétől vagy a tényállás tisztázásától függő összeget kell meghatározni,

e
) ha az ügyben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy írja elő, valamint
f) ha törvény ekként rendelkezik. 

Függő hatályú határozat elleni fellebbezésnek is csak az ügyintézési határidő leteltét követően van helye.

Gyöngyöstarján, 2018. február 06.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL

2017. december 28-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatot fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2017. (XII. 28.) KT határozata településképi arculati kézikönyvről.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Gyöngyöstarján Településképi Arculati Kézikönyvét a határozat 1. mellékleteként. A Településképi Arculati kézikönyvben foglaltakat 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot és mellékletét tegye közzé.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 3 napon belül

A határozat melléklete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető, és a  www.gyongyostarjan.hu internetoldalon olvasható.

1. melléklet a 110/2017. (XII. 28.) KT határozathoz >>>

Gyöngyöstarján, 2017. december 29.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

MEGJELENT A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Az önkormányzati rendelet szövege a Nemzeti jogszabálytár felületéről letölthető.
A rendelet 2018. január 1-jétől hatályos >>>

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség
díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
         - az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal,
         - fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja
bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén
bruttó 1765 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2018. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
         a)    külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 25 635 forint,
         b)    belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 12 710 forint,
         c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti
                díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
7355 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.             Nagy Károly polgármester s.k

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

2018. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:

1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

2) Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára 25 évre
4 625 Ft
  Kettes sírhely ára 25 évre
9 250 Ft
  Sírbolt (1 személyes) 60 évre
8 100 Ft
  Sírbolt (2 személyes) 60 évre
16 200 Ft
  Urna fülke 10 évre
11 200 Ft

Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
3 925 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
5 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
5 600 Ft
  Sírbolt építésénél 
11 210 Ft

köteles fizetni, használati díj címén.
A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes síremlék esetében
1 310 Ft
  Kettes síremlék esetében
1 340 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
1 500 Ft
  Sírbolt esetében
2 635 Ft

5) Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.           Nagy Károly polgármester s.k.

A Képviselő-testület normatív határozatainak kihirdetése - 2017. december 14.

A következő normatív határozatokat kihirdetem.
Gyöngyöstarján, 2017. december 19. Dr. Jakab Csaba jegyző

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2017. (XII. 14.) KT határozata
a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018, december 31.

A határozat 1. melléklete >>>


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2017. (XII. 14.) KT határozata
igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. december 22-29-ig.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi ügyeletről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2017. (XII. 14.) KT határozata
szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg:

         1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hó
         2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó
         3. Üzlethelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó
         4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra
         5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra
         6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra
         7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra

A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól.
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell fizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket tájékoztassa. Felelős:

Nagy Károly polgármester
Határidő: 8 napon belül

Pályázat személygépkocsi beszerzésre kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Ülésezett a Képviselő-testület: döntés pályázatról, beszámolókról, név- és székhelyhasználatról

2017. október 11-én a módosított munkaterv szerint tartott ülést a Képviselő-testület. Az ülés első napirendjeként a testület jóváhagyta a Hősök u. 1 szám alatt kialakításra kerülő védőnői szolgálat pályázatának módosított műszaki tartalmát. Ezt követően meghatározásra került a november 27-i közmeghallgatás napirendje.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör éves beszámolóját. Módosult a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás és a hivatal szervezeti és működési szabályzata.
A Képviselő-testület módosította a környezetvédelemről szóló helyi rendeletet valamint engedélyezte a Pávakör egyesület név- és székhelyhasználatát.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2017. december 14-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. 2018. évi munkaterv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2017. december 07.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu