GYÖNGYÖSTARJÁN


Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvoda
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.15.-2024.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása, feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a közoktatásról szóló valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai életrajz; intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok közjegyzővel hitelesített másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 06-37/372-025 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/300-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.
 • Személyesen: Dr. Jakab Csaba, Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, önkormányzati határozatával.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a gyongyostarjani honlapon honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2019. április 8.

Tájékoztató címképzésről (Brassó utca 2., 5., 9., 11., 13., 15., 17., 19.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

Egyes szociális étkezési térítési díjak változásáról
2019. április 1-jétől a csillaggal jelölt térítési díjak változnak, a többi változatlan.
A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum. kiszállítás nélkül kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg 275 Ft 405 Ft*
180 %-a és 300 %-a közötti 385 Ft 565 Ft*
300 %-a és 400 %-a közötti 495 Ft 675 Ft*
400 %-a feletti 660 Ft 840 Ft*

A 2019. április 1-jétől hatályos önkormányzati rendelet a www.njt.hu oldalon megtekinthető.

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
községüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
a Képviselőtestület Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának üléseinek jegyzőkönyvei vezetése és kormányhivatal részére határidőben megküldése, közreműködés a STARTMUNKA program szakmai adminisztratív, dokumentációs feladataiban; bel- és külterületi utak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok; csapadékvíz elvezető árkok, patakok, parkok, járdák tisztántartásának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése; közműbekötésekhez szükséges hozzájárulások kiállítása, közműbekötések utáni helyreállítási munkák vizsgálata, az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése; volt "szeméttelep", dögkút ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése; illegális szemétlerakások feltárása, felszámolására vonatkozó feladatok ellátása; közterület-foglalási engedélyek ügyintézése, szabálytalan vagy díjfizetés hiányában történt közterület használat esetén eljárás lefolytatása; vásárok helypénzeinek beszedése; közművekkel kapcsolatos hibák felderítése, bejelentések továbbítása, kijavíttatása; polgári védelmi környezetvédelmi, árvízvédelmi, katasztrófa elhárítási feladatok ellátása; az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok közműszolgáltatásainak szervezése; Településrendezési tervvel és annak módosításával, településképvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása; állatvédelmi, állattartási ügyintézés; balesetvédelmi oktatások megszervezése, folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal szerződésben álló a tűzvédelmi és munkabiztonsági feladatokat ellátó céggel

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Középfokú képesítés, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

Elvárt kompetenciák: k iváló szintű kommunikációs készség, megbízhatóság, precíz, önálló munkavégzés, felelősségteljes munkavégzés, nagy teherbírás, stressz-tűrő képesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:   gyöngyöstarjáni helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képzettséget tanúsító okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy benyújtott pályázatát és a személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 06-37-372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ) vagy személyesen: Dr. Jakab Csaba, Heves megye, Gyöngyöstarján 3036, Jókai Mór tér 3.. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/1087/2019 , valamint a munkakör megnevezését: községüzemeltetési előadó.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. május 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2019. március 27.

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. március 21-én (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. március 12.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Iskolai beiratkozás: 2019. április 11-12.

Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók részére

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozások és cégek egyenlegértesítőjét 2019. március 5-én a cégkapukra és ügyfélkapukra megküldtük.
Az értesítés az adózó valamennyi adónemét tartalmazza, így az egyéni vállalkozó magánszemély vállalkozási tevékenységével nem összefüggő kommunális adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségét is!
A továbbiakban, minden külön értesítés nélkül az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az Önkormányzati Hivatali Portál - on elérhető egyenlegét köteles minden év március 15-ig és szeptember 15-ig az ott feltüntetett bankszámlaszámokra elkülönítve megfizetni.
A befizetésekhez kérésre csekket biztosítunk.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

Avar - és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok

A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között
hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint
az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon. A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet
ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon. Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani. Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles. Az országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti hulladék és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék égetése.

A tűzgyújtási tilalomról naponta frissülő információ érhető el a www.gyongyostarjan.hu internetoldalon keresztül!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 12/2004 (V.1.)
önkormányzati rendelete alapján:. Dr. Jakab Csaba jegyző (2019. február 26.)

Információk házi segítségnyújtásról

Az ellátást igénybe venni szándékozónak kérelmet kell benyújtania az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Baloghné Kocsmárszki Katalin vezető gondozón keresztül a polgármesterhez.
Az ellátás igénybevétele önkéntes. A szolgáltatásnyújtás előtt az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy személyesen felkeresi a szolgáltatást igénylőt, és egyszerűsített előgondozást végez, ha szükséges segít kitölteni a kérelem nyomtatványt, és elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, tájékoztatást nyújt a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban.
A házi segítségnyújtás kizárólag gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható, a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét a vezető gondozó a kérelmező, illetve hozzátartozó részére egy példányban átadja. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az vezető gondozó tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.
Esetleges elutasításról az intézmény vezetője az ellátást igénylőt írásban értesíti. Az ellátás megkezdése előtt az ellátást igénylővel a gondozási központ írásban megállapodást köt. A házi segítségnyújtás igénybevétele hétfőtől-péntekig 7 órától 14 óráig történhet.

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (2019. 02. 26.)

Gyöngyösi parkolási információk

Feltételekhez kötött várakozási övezetek Gyöngyösön, ahol a parkolási idő kezdetét a jármű szélvédője mögé jól látható módon kihelyezett - papír vagy műanyag, idő-mérő szerkezettel nem rendelkező - parkoló órával köteles jelezni a jármű használója:

1.
Autóbuszállomás (Koháry u.) és környéke: Koháry u. (24. sz. főút) (a Koháry u. 6. sz. előtti fizető övezetig) - Kármán J. u. - Könyves K. tér - Egri u. által határolt terület. A központi autóbuszállomás (Koháry u.) környéke várakozási övezetben gépjárművel várakozni munkanapokon 8.00 - 16.00 óra között legfeljebb 2 órán keresztül lehet.
2.
Autóbuszállomás (Koháry u.) és környéke: az Egri u. északi oldalán lévő parkolók Koháry u. - Könyves K. tér közötti szakasza, a Mérges u. 1-11. sz. társasház mögötti parkoló (hrsz:2294), a Jeruzsálem u. 4. és 6. sz. társasházak közötti parkolók (hrsz:2294), valamint az Egri u. 5. - Mérges u. 2. társas-házak közötti parkolóterület.
3.
Toronyház és környéke: Pesti u. - Róbert K. u. - Kisfaludy u.- Bajcsy-Zsilinszky E. u. által határolt terület, valamint a Róbert K. u. 11-17. sz. előtti parkolók (hrsz:2431), a Szövetkezet u. - Róbert K. u. sarkán lévő parkolók, a Róbert K. u. 6-28. sz. előtti parkolók (hrsz: 3580).
A 2. és 3. pont szerinti területeken várakozni 7.00 - 19.00 óra között legfeljebb 2 órán keresztül lehet.

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolásról szóló
4/2007. (II.19.) önkormányzati rendeletének 2018. december 1-től hatályos szövege alapján: Dr. Jakab Csaba jegyző (2019. február 26.)

Információk szálláshelyek üzemeltetői részére

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a szálláshelyek típusai:
-
szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább 11, az ágyak száma legalább 21,
-
panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított szobák száma legalább 6, de legfeljebb 25, az ágyak száma legalább 11, de legfeljebb 50.
-
kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább 9 lakóegységgel rendelkezik,
-
üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
-
közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább 6, az ágyak száma legalább 11,
-
egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, fenti besorolások alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 8, az ágyak száma legfeljebb 16,
-
falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján alkalmi szálláshelynek minősül
1.
a bivakszállás,
2.
a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás;

b) rövid idejű tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1.
a nomád táborhely,
2.
a hegyi menedékházból a kulcsosház és a matracszállás,
3.
a pihenőházból a vendégszállás;

c) átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1.
az üdülő,
2.
a gyermek- és ifjúsági tábor,
3.
a hegyi menedékházból a turistaház,
4.
a pihenőházból a munkásszállás,
5.
a diákotthon, kollégium.

A B és C kategóriájú munkásszállás létesítési és üzemeltetési körülményeit a rendelet melléklete határozza meg.

A szálláshelyek igénybevétele után az igénybevevő idegenforgalmi adót köteles fizetni, mely alól csak a helyi adókról szóló törvényben foglaltak esetén mentesül.

Idegenforgalmi adó ügyekben, valamint valamennyi szálláshely esetén Gyöngyöstarján területén a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az illetékes hatóság.
 
Dr. Jakab Csaba jegyző (2019. február 26.)

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

A 2019/2020. nevelési évre óvodai beíratás 2019. május 6-10-ig, 8-16 óráig lesz a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában
(Damjanich u. 1.)

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől a következő rendelkezést tartalmazza:
"A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja."

Az óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felvehet.

A 2012. évi II. törvény 247.§ értelmében szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek TAJ száma és személyi azonosító száma, lakcímkártyája, oltási kiskönyve, a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről 2019. május 30-ig. A felvételről szóló döntés ellen kézhezvételétől számított 15 napon belül Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez lehet fellebbezést benyújtani.

Gyöngyöstarján, 2019. február 19.
Nagy Károly polgármester s.k.

Felhívás elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóknak

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink figyelmét, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok cégkapura kézbesítését megkezdtük. Kérjük, a cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül gondoskodjanak az iratok átvételéről, mert azokat papír alapon már nem küldjük meg!
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

Észrevételek megtételének határideje: 2019. április 30.

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója letölthető

A Helyi Választási Iroda határozata a Képviselő-testület mandátumainak számáról

A Helyi Választási Iroda határozata a szavazókörökről

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2019. 01. 17.

2019. január 17-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 17.) KT határozata óvoda zárvatartásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának
kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda zárvatartását 2019. július 29-tól 2019. augusztus 16-ig engedélyezi.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató Határidő: 8 napon belül


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 17.) KT határozata Gyöngyöstarjáni Napközi
Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai program jóváhagyásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében a Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai programját jóváhagyja.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 17.) KT határozata szolgáltatási és bérleti
díjak megállapításáról

I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 17-étől az alábbi szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg:
1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó
3. Üzlet-, szolgáltató- és irodahelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó
4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra+rezsi
5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra
6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra
7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra+rezsi
A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól.
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell fizetni.


II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti
művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen igénybe veheti:
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek,
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések,
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége,
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői.


III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket tájékoztassa.


IV. Hatályát veszti a 109/2017. (XII. 14.) és a 26/2018. (III. 22.) KT határozat.

Felelős: Nagy Károly polgármester Határidő: 8 napon belül

Elektronikai hulladékgyűjtés

2019. január 7-én (hétfőn) 8 és 18 óra között az általános iskolában elektronikai hulladékgyűjtés lesz. A beszállítható hulladékokról az iskolában vagy a Gyöngyöstarjáni IKSZT facebook oldalán érdeklődhetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtési időpontot követően hulladék elhelyezése tilos!

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 12. 18.

2018. december 18-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2018. (XII. 18.) KT határozata
a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről


Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2019. december 31.

A határozat mellékletei


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2018. (XII. 18.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Javaslat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására" című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

A határozat mellékletei

Változik a hulladékszállítás rendje az év végén!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy
2018. december 25-én esedékes kommunális hulladékszállítást 2018.december 22-én , szombaton,
2018. december 25-én esedékes szelektív hulladékszállítást 2018.december 20-án, csütörtökön,
2019. január 1-én esedékes kommunális hulladékszállítást 2018.december 29-én, szombaton
fogja elvégezni az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Kérjük az edényzeteket reggel 7.00 óráig a szállítási útvonalra kihelyezni szíveskedjenek.
A hulladékszállítással kapcsolatosan további tájékoztatást és információt kaphat a www.nhszeszakkom.hu honlapon vagy a 37/311-894 telefonszámon.
NHSZ Észak-Kom

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december és 2019. január hónapokban az ügyfélfogadás a következő napokon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén szünetel:

2018. december 1., szombat
2018. december 15., szombat
2018. december 21., péntek
2018. december 27., csütörtök
2018. december 28., péntek
2019. január 2., szerda
2019. január 3., csütörtök
2019. január 4., péntek

Anyakönyvi ügyeletet a 06-30-815-2170-es telefonszámon biztosítunk.

Gyöngyöstarján, 2018. november 20.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató áramszünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 20-án (csütörtökön) a községházát is érintő áramszünet miatt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) zárva tart.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 11. 29.

2018. november 29-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (XI. 29.) KT határozata a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. melléklete szerinti szociális étkeztetést érintő változásokat, valamint a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű szövegét jelen
határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 30 napon belül

A határozat mellékletei

Lakossági tájékoztató lakástüzek megelőzéséről

Közmeghallgatás

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb létszámú részvétel esetén: Művelődési Ház)
Napirend:
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Tájékoztató képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. november 29-én (csütörtökön) 18 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról
  Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos, Dr. Purger Piroska gyermekorvos, Hammer Tünde védőnő

 3. Beszámoló a házi segítségnyújtás működéséről
  Előadó: vezető gondozó

 4. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben résztvevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 5. 2019. évi koncepció elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 6. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. november 22.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 11. 12.

2018. november 12-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2018. (XI. 12.) KT határozata igazgatási szünetről
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. december 1. ,  15. , 21., 27., 28., valamint 2019. január 2., 3. és 4. napjára.
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Tájékoztatás áramszünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. november 15-én és 16-án (csütörtökön és pénteken) a községházát is érintő áramszünet miatt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) zárva tart.

Csatorna illemtan

TUDTA ÖN, HOGY...
... a szennyvízcsatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszer és a tisztító telepek működését nem zavarják?
... a csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették?
... a tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul működni?
... a szennyvíztisztító-telepek csak a normál életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak?
... a házi szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának,     használójának kell gondoskodni?


KÉRJÜK, HOGY ÖN IS FOGADJA MEG AZ ALÁBBIAKAT, TARTSA BE A CSATORNA ILLEMTANI SZABÁLYOKAT, HISZEN A KÖRNYEZETÜNK VÉDELME KÖZÖS ÉRDEKÜNK!

Tilos a csatornába juttatni:
Mérgező anyagot: mérgek, gyógyszerek és növényvédő szerek, nehézfémtartalmú folyadékok, tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, lebomlásuk után mérgekké, tűzveszélyessé váló anyagok, stb.
Üzemzavart okozó anyagot: fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack, macskaalom, építési törmelék, homok, kavics, vízben nem oldható egészségügyi anyag (vatta, tampon), egyéb háztartási hulladék (textil, növény, gyümölcsmag, szőr), stb.
Szerves szennyezőanyagot: állattartásból származó híg tárgya, háztartási ételmaradék, zsírok, olajok, háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, elpusztult kisállatok tetemei, emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz, stb..
Túlterhelést okozó anyagot: csapadékvíz, belvíz, talajvíz

ÉS, HOGY MIÉRT?
Mert a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, és ha a csatornahálózatba méreg vagy egyéb szennyező anyag kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ezáltal sérülhet a befogadó élővíz, ráadásul az egyébként a mezőgazdaságban hasznosítható szennyvíziszap is használhatatlanná válik.
Mert, ha a zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatornacsöveket egyaránt.
Mert a szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket és lakóingatlanok elöntését okozhatjuk.

Sajnos előfordul, hogy a lakosság - értékeit mentve - a szennyvízcsatornába vagy közterületre szivattyúzza a pincében feljött talajvizet. Sokan nem is sejtik, hogy ezzel épületük állékonyságát is veszélyeztetik, hiszen a talajvíz kiszivattyúzása után a pincében újra feltör majd a talajvíz, amely az áramlási utakat kitágítva káros talajmozgásokat, szélsőséges esetben talajtörést okozhat.

A Dunántúli Regionális Vízművek tájékoztatója és a vizinform.hu alapján

Környezetünk védelmében a fűtésről

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.
Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:
A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni.
Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.
Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. szeptember 25-én megjelent "Közeleg a fűtési szezon" című közleménye alapján

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)

Fűtési időszakban nincs zöldhulladék égetés

Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete értelmében november 1. és március 31. között az elszáradt avart és kerti hulladékot tilos elégetni. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a bezsákolt vagy összekötözött és legfeljebb egy méter hosszúságú zöldhulladékot a hulladékszállítási szolgáltató díjmentesen a hulladékgazdálkodási naptárban megjelölt napokon elszállítja.
Az avar és kerti hulladékon kívül bármilyen más hulladék égetése esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a járási hivatal 100 000 forintos bírságot szab ki.
Évi egyszeri lomtalanítás díjmentesen igényelhető a 06-37/311-894 (34 mellék) telefonszámon vagy az urban.tunde@nhsz.hu e-mail címen.
Gyöngyöstarjánban szerződéssel rendelkezők részére igénybe vehető még a gyöngyösi hulladékudvar szolgáltatása is, melyről további információ a nhszgyongyos.hu honlapon vagy 06-37/311-894 telefonszámon kapható.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Már a hirdetésből látszik, jogosult-e valaki tűzifát árusítani

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján: "A fatermékkel kapcsolatos faanyagkereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni."
A technikai azonosító számot a NÉBIH vezeti, nyilvántartása a portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso oldalon ellenőrizhető.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. október 8-án az alábbi rendelkezést tartalmazza: "29. § (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy en-gedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a)
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak."
Jegyzői hatáskörbe kizárólag az alábbi esetek tartoznak:
"A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény."
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg.
Az eljárás illetéke 3000 Ft. Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A kérelem adattartalma itt letölthető

Gyöngyöstarján, 2018. október 10.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bursa Hungarica pályázat - MÓDOSÍTVA!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

Benyújtási határidő: 2018. november 13.

A típusú pályázat
B típusú pályázat


A pályázati kiírásokban szereplő határidők a módosított ütemtervben szereplő határidőkre módosulnak

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 09. 27.

2018. szeptember 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2018. (IX. 27.) KT határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról


Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. évben is részt kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi
fedezetet - maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális
Bizottságot bízza meg. alkalmazását.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. október 3.


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2018. (IX. 27.) KT határozata
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart.
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a helyben
szokásos módon értesítse.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 15 napon belül


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018. (IX. 27.) KT határozata
Helyi esélyegyenlőségi programról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Előterjesztés Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásához" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a dokumentum nyilvánosságának
biztosításáról az önkormányzat honlapján történő közzététel útján.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

4. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a HEP IT-ben meghatározott felelősöket, együttműködő
partnereket, hogy a településen élők az esélyegyenlőségének növelése érdekében működjenek
közre a programok megvalósításában.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül
A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2018. (IX. 27.) KT határozata
igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. október 13. és 2018. november 10. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Képviselő-testületi ülés: 2018. szeptember 27-én

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. szeptember 27-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. Tájékoztató a község közbiztonságáról
  Előadó: Dávid Péter körzeti megbízott, Molnár József polgárőrség parancsnoka

 6. A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója
  Előadó: Egyesületek elnökei

 7. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 8. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 9. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 10. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2018. szeptember 19.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről (Lógiszögi dűlő 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Természetben biztosított téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy téli rezsicsökkentésre háztartásonként egy igénybejelentést tehetnek, akik korábban a földgázfogyasztók részére biztosított 12 000 forintos juttatásban nem részesültek, erről büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak és fűtésüket tűzifával vagy szénnel vagy PB-gázzal vagy fűtőolajjal vagy pellettel/brikettel oldják meg.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A bejelentés határideje 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő!

Bejelentőlap a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) átvehető.

Az igényelt tüzelőanyagot az Önkormányzat nem szállítja házhoz, hanem azt az igénybejelentő részére kiállított igazoláson feltüntetett kereskedőnél lehet majd átvenni.

Igénybejelentő nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Étkeztetés: változtak a feltételek és a térítési díjak

2018. szeptember 1-jétől az Önkormányzat a következő étkezési térítési díjakat állapította meg:

Gyermek-, alkalmazotti és vendégétkeztetés esetén:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj
Óvodai gyermekellátás
400 Ft
Családi bölcsőde
410 Ft
Iskolai menza (csak ebéd)
360 Ft
Iskolai napközi ellátás
600 Ft
Alkalmazottak ebéd
500 Ft
Vendég ebéd
950 Ft

A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum.
kiszállítás nélkül
kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg
225 Ft
375 Ft
180 %-a és 300 %-a közötti
385 Ft
535 Ft
300 %-a és 400 %-a közötti
495 Ft
645 Ft
400 %-a feletti
660 Ft
810 Ft

Szociális étkeztetést az ellátott vagy a térítési díj fizetésére jogosult csak az alábbi esetekben mondhatja le a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője részére bejelentve:
a) amennyiben az ellátott hétfői napra nem kéri az ellátást, két munkanappal azt megelőzően,

b) amennyiben az ellátott egy hétre vagy annál hosszabb időszakra nem kéri az ellátást, az ellátás kérelmezett szüneteltetését megelőző hét szerda 16 óráig (az ismételt igénybevétel annak kezdetét megelőző hét szerda 16 óráig jelenthető be),

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti esetekben és módon.

Egyéb esetben az ellátás nem mondható le.

További változás, hogy ezentúl valamennyi típusú étkeztetés térítési díját átutalással Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 62000026-11030630 számú számlájára a számla sorszámának feltüntetésével vagy a számlához csatolt beszedési megbízással lehet megfizetni, a készpénzes térítési díj fizetés megszűnt.
Gyöngyöstarján, 2018. augusztus 01.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató címképzésről (Rákóczi Ferenc utca 44.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 07. 11.

2018. július 11-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2018. (VII. 11.) KT határozata
a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § j) pontja alapján irányítási jogkörében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, valamint az irányítása alatt álló Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerveknél elrendeli a jelen határozat 1. melléklete szerinti szabályzat alkalmazását.
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: azonnal

A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2018. (VII. 11.) KT határozata
önkormányzati hatósági ügyekben végrehajtás foganatosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás foganatosítását az állami adóhatóságtól önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja más szervhez átteni.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2018. (VII. 11.) KT határozata
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Katica kiscsoportban és a Napocska középső csoportban a maximális óvodai csoportlétszámot az intézmény 20 százalékkal túlléphesse. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 10.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő rendkívüli ülését a polgármester 2018. július 11-én (szerdán) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:
 1. Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. július 5. Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Részletes tájékoztató
Segédlet e-papíros benyújtáshoz

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 06. 27.

2018. június 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018. (VI. 27.) KT határozata igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. július 2. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2018. július 2.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (VI. 27.) KT határozata önkormányzati tulajdonban álló kutak használatáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló,
közterületen található ásott kutakból történő vízkivételt nem szabályozza.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2018. (VI. 27.) KT határozata településképvédelmi rendelet végrehajtásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a a településkép védelméről szóló
19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott épületekre a helyi védettség bejegyzéséről
addig ne intézkedjen, míg a tulajdonosokkal erről a polgármester nem egyeztet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokkal a helyi védelem bejegyzéséről egyeztessen.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 1.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS,
Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére.
A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához e
tárgyban beérkezett bejelentések alapján, a következő területeken történt a hivatkozott készítményekkel csávázott vetőmaggal napraforgó
és kukorica vetés:

2018 évben neonikotinoid hatóanyagot tartalmazó csávázószerrel kezelt napraforgó vetésterületek Gyöngyöstarján település határában

helyrajzi szám terület (ha)
092/2, 4-6, 8-9, 11-13, 53-54, 58-65, 15, 18-22,
24-27,36-38, 48-49, 56-57, 66, 69, 44, 46-47
109

A méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni
az évi méhészeti tevékenységüket.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 12/A.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu