Óvodai beiratkozás

A Mosolyfalva Óvodába a beiratkozás 2020. április 24-30 között lesz.
További információk a hirdetményen

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása. Számlázás. Hagyatéki ügyintézés. Földforgalmi ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, vagy közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ASP rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- gyöngyöstarjáni helyismeret.

Elvárt kompetenciák: Jó szintű szóbeli, írásbeli kommunikációs és szervező készség, ügyfél-orientáltság,pontos precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz: a minta letölthető innen
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak beszerzéséről
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez
nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 06-37/372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/181/2020, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző
vagy
Személyesen: Dr. Jakab Csaba jegyző, Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A beérkezett pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gyongyostarjan.hu - 2020. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.

Változás az égetés szabályaiban

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (OTSZ) 2020. január 22-től a szabadtéri tűzgyújtást és tűzmegelőzést az alábbiak szerint szabályozza:

"225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik , a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. [...]

225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni."

Az OTSZ 226. § (2) bekezdés szerinti bejelentés nyomtatványa letölthető itt

A bejelentést a következő címre kell eljuttatni:
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.


Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata jogszabályt alkotott, mely a növényi hulladékok égetésével kapcsolatban az alábbi szabályozást tartalmazza:
"16. §  (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet
(2) Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.
(6)  Az országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti hulladék és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék égetése."

Az OTSZ 2020. január 22-től több ponton módosult, melyről a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya ad felvilágosítást.

Az OTSZ 2020. január 22-től hatályos szövege elérhető itt

A tájékoztató a kiadásának napján hatályos jogszabályok alapján készült.

Gyöngyöstarján, 2020. január 28.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Madárinfluenza: országszerte zártan kell tartani a baromfit

A katasztrófavédelem lakossági tájékoztatója

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2020. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4 475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1 825 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2020. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
   a)  külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 26 505 forint,
   b)  belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 13 145 forint,
   c)  a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7 605 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben alkalmazott díjakról

2020. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:
 1. A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

 2. Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára
  25 évre
  4 750 Ft
  Kettes sírhely ára
  25 évre
  9 500 Ft
  Sírbolt (1 személyes)
  60 évre
  8 400 Ft
  Sírbolt (2 személyes)
  60 évre
  16 800 Ft
  Urna fülke
  10 évre
  11 600 Ft

  Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

 3. Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
  4 060 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
  5 575 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
  5 790 Ft
  Sírbolt építésénél
  11 590 Ft
  köteles fizetni, használati díj címén.
  A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

 4. A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely esetében
  1 355 Ft
  Kettes sírhely esetében
  1 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
  1 560 Ft
  Sírbolt esetében
  2 725 Ft

 5. Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató nem közművel elszállított szennyvíz szállítási díjairól

A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén 2020. január 1-jétől:
   1. alapdíj: 11 000 Ft/forduló+ÁFA
   2. ürítési díj: 800 Ft/m3+ÁFA

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató közterülethasználat díjairól

2020. január 1-jétől az alábbi közterület használati díjakat kell megfizetni az önkormányzat részére:

Ssz. Eltérő használat célja, jellege   Mértékegysége
1. Üzletben végzett kereskedelmi tevékenységhez igénybevett közterület használata 1 245 Ft/m2/hó
2. Üzlethez nem kötött kereskedelmi tevékenységhez, árubemutatóhoz és egyéb promóciós tevékenységhez igénybevett közterület használata (mozgóbolt kivételével) 375 Ft/m2/nap
3. Mozgóbolttal folytatott kereskedelmi tevékenység 5 540 Ft/jármű/hó
4. Mutatványos tevékenység 125 Ft/m2/nap
5. forgatási terület 210 Ft/m2/nap
6. forgatási terület töredéknapi díja 105 Ft/m2/nap
7. technikai terület 160 Ft/m2/nap
8. technikai terület töredéknapi díja 80 Ft/m2/nap
9. Stáb parkolás 110 Ft/m2/nap
10. Stáb parkolás töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
11. kiürítési terület 110 Ft/m2/nap
12. kiürítési terület töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
13. forgalom-technikai biztonsági terület 10 Ft/m2/nap
14. forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja 5 Ft/m2/nap

  Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.

A közterület használatát szabályozó önkormányzati rendelet 2020. január 1-jétől hatályos szövege itt elérhető


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. december 7-én és 14-én (szombaton), 2019. december 30-án (hétfőn) és
2019. december 31-én (kedden) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Gyöngyöstarján, 2019. december 02.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtökön) 17 órakor ülést tart.
A meghívó letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 25. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást (lakossági fórum) tart.

Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
 1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
 2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról
 3. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Gyöngyöstarján, 2019. november 15.
Kiss Viktor polgármester s.k.

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a település-fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit, hogy véleményezhető a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a településszerkezeti tervről szóló 54/2014. (X. 1.) KT határozat módosításának tervezete.

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján ( www.gyongyostarjan.hu ) és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Észrevételeiket 2019. november 15-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik:
Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu

Azt a partnert, aki a fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

A lakossági fórum helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)
Időpontja: 2019. november 7. csütörtök 10 óra

A véleményezési anyag letölthető

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL


A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani. Ehhez szükség van a sírhely azonosítására
(melyik parcella, sírsor és sírhely száma) A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.

Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.

A megváltás kifizetése az Önkormányzat pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében lehetséges:
hétfőn, szerdán és pénteken 8 - 11 óra között.

A lemondás megtételéről szóló nyilatkozat átvehető, illetve kitölthető a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-12 és 12.30-16 óra között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Gyöngyöstarján, 2019. október 17.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSI TILALOMRÓL


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. október 31-étől 2020. március 31-ig a kerti zöldhulladékok égetése tilos.

2019. november 18-án hétfőn és 19-én kedden ingyenes zöldhulladékgyűjtés keretében a levelek zsákban
vagy az egy méternél rövidebb ágak, szárak összekötve elszállításra kerülnek.

Kérjük a környezetünket szennyező égetés helyett vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
2019. november 18.: 2019. november 19.:
Ady Endre u.
Arany J. u.
Árpád u.
Bocskai u.
Brassói u.
Deák F. u.
Dobó u.
Fajzat u.
Fátra u.
Hősök u.
István u.
Jókai tér
Kassa u.
Kossuth u.
Losonci u.
Máriássy u.
Pozsonyi u
Segesvári út
Széchenyi u.
Tizeshonvéd u.
Virág u.
Vörösmarty u.
Aradi u.
Damjanich u.
Hóvirág u.
József A. u.
Klapka Gy. u.
Kőbánya
Köztemető
Nefelejcs u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Rózsa u.
Sósirét
Szabadhegyi u.
Szabadság u.
Tűzoltó u.

Gyöngyöstarján, 2019. október 28.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Bursa Hungarica pályázat

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

Benyújtási határidő: 2019. november 5.
A típusú pályázat
B típusú pályázat

Tájékoztató címképzésről ( Hóvirág u. 22.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A támogatásban részesült egyesületek 2019. évi beszámolója
  Előadó: egyesületek elnökei

 5. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 6. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. szeptember 13.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Lakossági tájékoztató lakossági riasztó eszköz ellenőrzéséről

Az ellenőrzés időpontja Gyöngyöstarján Községben: 2019. augusztus 29. csütörtök. További információk

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
Napirendi javaslat:
 1. A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A Helyi Választási Bizottság megválasztása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Egyes szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletek módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. Településképi rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Vagyonrendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. augusztus 14.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, 19. pénzügyi és számviteli feladatkör, 23. Humánpolitikai feladatkör, 28. Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:
számviteli, munkaügyi feladatok, bélyegzőnyilvántartás, szerződésnyilvántartás, munkaidő nyilvántartás, munkavállalói személyi jövedelemadó ügyek, könyvviteli feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, temetővel kapcsolatos ügyintézés, pályázatkezelés, ügyfélirányítás, telefonközpont kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi, gazdálkodási

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,
- Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és a következő képesítések egyike: gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés; informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés ; kormányablak ügyintézői vizsga; munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés, anyakönyvi szakvizsga
- ASP rendszer ismerete, 1-3 év releváns gyakorlat a betöltendő munkakörben, gyöngyöstarjáni lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajz (letölthető a kozigallas.gov.hu oldalon az Önéletrajz sablon menüpontban), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a kiállítása iránti kérelem benyújtása megtörtént, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges harmadik személy által történő megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 37/372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/1925/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. vagy
- Elektronikus úton Dr. Jakab Csaba részére a jegyzo@gyongyostarjan.hu E-mail címen keresztül oldalon keresztül. vagy
- Személyesen: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

További információk: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

Tájékoztató a hivatal zárva tartásáról

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2019. július 1-jén és 2-án a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 3.) az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató címképzésről ( Brassó u. 27.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről ( Arany János u. 5., 13., 18., Árpád utca 18., 19.,
Bocskai István u. 7., 11., 14., 18., 19., 20., 23., 24., 27., 31.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL : FOLYAMATOS KÖTELEZETTSÉG!

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan, a termőföld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása külterületen a járási hivatalok, belterületen az önkormányzat jegyzőjének hatásköre.

2019. január 1-től a földhasználó folyamatosan köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezés legegyszerűbb módja a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.

A hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.

A védekezés alapvető jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
A hatósági védekezést elrendelő határozatok a helyi önkormányzat hirdetőtáblájára kerülnek kifüggesztésre.

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely akár több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely 15 000 és 5 millió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.

Gyöngyöstarján, 2019. június 14.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k

Tájékoztató hőségriadóról

Másodfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot.

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre.
Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni.
A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között igyekezzenek árnyékban tartózkodni, kerüljék a tűző napot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.
Azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket - nyitva tartásuk függvényében - bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelmi igazgatóság weboldalán.
A tartós magas hőmérséklet egészséget érintő problémák mellett, egyes helyeken akár az infrastruktúra bizonyos elemeinek (áram-és vízellátás, közlekedés, stb.) átmeneti működési zavarait is eredményezheti.
A hőségriasztással kapcsolatban az alábbi linkek adnak bővebb felvilágosítást, melyeket kérem kísérjenek folyamatos figyelemmel.

https://www.antsz.hu/
https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/

http://heves.katasztrofavedelem.hu/


Lakossági tájékoztatók hőségriasztás idejére
- fiatal anyukáknak
- fiataloknak
- időseknek

Tájékoztató a gyöngyösi kormányablak ügyeletéről

A 2019. május 26-i választáshoz kapcsolódóan a gyöngyösi Eszperantó úti kormányablak ügyeletet tart.
A tájékoztató letölthető

Változott a gyöngyösi járási hivatal ügyfélfogadási rendje

A Gyöngyöstarján 001. számú szavazókör címe: Rákóczi u. 1.

Felhívjuk a Választópolgárok figyelmét, hogy a korábban a könyvtárban berendezett szavazókör a 2019. május 26-i választáson az IKSZT Közösségi Ház épületében, a Rákóczi utca 1. szám alatt került kialakításra. A szavazóhelyiség címe a korábban megküldött értesítőn is szerepel. A szavazókörhöz tartozó közterületek jegyzéke nem változott.
Az erről szóló határozat letölthető itt
 
Dr. Jakab Csaba Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi HVI vezetője

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2019. március 23-án (csütörtökön) 17 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 4. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
  Előadó: Maka Piroska központigazgató, címzetes szociális tanácsadó

 7. Tájékoztató a 2018. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 8. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 10. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2019. május 7.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről ( Ady Endre utca 14.,
Aradi utca 8., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 29., 31., 36., 38., 41., 42., 43., 49., 51.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság 1/2019. (IV. 24.) határozata

A határozat letölthető

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2019. április 24.
Fellebbezés személyesen a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében,
e-mailben 2019. április 27-én 16 óráig benyújtható.

1 2345
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu