GYÖNGYÖSTARJÁN


Gyöngyöstarján Önkormányzata

I. Szervezeti, személyzeti adatok
 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  Feltöltés alatt

 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
  Feltöltés alatt

 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.
  Nincs ilyen szervezet.

 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.
  Nincs ilyen közalapítvány.

 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.
  Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
  Mosolyfalva Óvoda

 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
  Gyöngyöstarjáni Hírmondó

 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az
  1. pontban meghatározott adatai

  Heves Megyei Kormányhivatal
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  Szervezeti és Működési Szabályzat
  Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 2. -

 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
  Az önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata.

 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
  Köztemető fenntartása
  Házasságötés
  Közterülethasználat
  Közművelődés

 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
  Feltöltés alatt 

 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
  Nincs ilyen kiadvány 

 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
  Szervezeti és Működési Szabályzat
  (GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2014. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL)
  Munkatervek

  A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
  A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
  A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
  A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
  A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve 

 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
  Feltöltés alatt

 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  Nincs ilyen pályázat

 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  Feltöltés alatt 

 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveSzabályzat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerveknél a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről [61/2018. (VII. 11.) KT hat.]

 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
  Feltöltés alatt

 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  Feltöltés alatt 

 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  Nincs ilyen szerződés

 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  Nincs ilyen általános szerződési feltétel. 

 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
  Feltöltés alatt 

 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
  Nincs ilyen adat 

 20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
  Nincs ilyen adat 

 21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
  Nincs ilyen adat

 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
  Nincs ilyen adat

 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
  Nincs ilyen adat

 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
  Nincs ilyen adat

 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
  Nincs ilyen adat
 
III. Gazdálkodási adatok
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
  Az önkormányzati rendeletek között elérhető

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  Az önkormányzat éves költségvetési rendeletei között elérhető

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
  Feltöltés alatt 

 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
  Nincs ilyen pályázat 

 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
  Feltöltés alatt 

 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
  Védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018  

  Szerződések

  Gyöngyöstarján Hősök u. 1. szolgáltatóház felújításának építési szerződése

  Gyöngyöstarján temetője kerítésének felújításának építési szerződése  

 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve >>>
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve [21/2019. (III. 21.) KT határozat] >>>
  Közbeszerzési szabályzat (2019. 05. 23.) >>>
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve [19/2018. (III. 22.) KT határozat] >>>

  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. és 2017. évi közbeszerzési terve [12/2017. (II. 14.) KT határozat] >>>
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve (2016. 03. 24.) >>>
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve (2016. 10. 28.) >>>
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2014. évre tervezett közbeszerzései >>>
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának közbeszerzési terve 2012. évre >>>

  Szabályzatok
  Beszerzési szabályzat (Hatályos: 2020. február 13-tól) >>>
  Beszerzési szabályzat (Hatályos 2017. szeptember 1-jétől ) >>>
  Közbeszerzési szabályzat (2016. 03. 24.) >>>
  Beszerzési szabályzat (2016. 03. 24.) >>>
 
IV. További információk
Gazdasági programok
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) >>>  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2019-2024) >>>

Helyi esélyegyenlőségi Programok

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. július >>>

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. szeptember >>>

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási ütemterv 2019 >>>
Hulladékgazdálkodási ütemterv 2018 >>>

Gyöngyöstarján területére érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 2017. október 1-jétől >>>

Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 2016.01.01 - 2020.12.31. (egységes szerkezetben a 2016. júliusi módosításokkal) >>>

Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 2016.01.01 - 2017.09.30. >>>
Hulladékgazdálkodási naptár 2016 >>>

Önkormányzati szolgáltatások

Házi segítségnyújtás tanúsítványa 2018. január 1-jétől >>>

Tájékoztató a műfüves pálya bérletéről >>>


Településrendezési eszközök

Települési arculati kézikönyv [110/2017. (XII. 28.) KT határozat] >>>

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Hatályos: 2018. 01. 01-től >>>
Településszerkezeti terv 54/2014(X.01.) Önkormányzati Határozat >>>
Helyi Építési Szabályozat, Szabályozási terv 12/2014 (X.15.) Önkormányzati rendelet >>>


A Helyi Építési szabályzatról szóló rendelet szövege

Hatályos: 2018. 01. 01-től >>>

Hatályos: 2017. 03. 10-től >>> 
Hatályos: 2014. 11. 14-től >>> 

Egyéb dokumentumok
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési terve >>>
Gyöngyöstarjáni Közös ÖnkormányzatiHivatal jegyzőjének 2/2019. (XII. 12) utasítása:
A Gyöngyöstarjáni Közös ÖnkormányzatiHivatal Másolatkészítési szabályzata >>>

Szálláshely szolgáltatók éves ellenőrzési terve 2021. év
>>>
Szálláshely szolgáltatók éves ellenőrzési terve 2020. év >>>
Szálláshely szolgáltatók éves ellenőrzési terve 2019. év >>>

Járási Esélyteremtő Program >>>
Kéményseprő ipari közszolgáltatás közérdekű szolgáltatójának kijelölése 2015.11.03-2016.02.02. >>>
Házi segítségnyújtás Szakmai program >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu