Hasznos Hírek
Rókák immunizálása Heves megyében >>>

Ügyfeleket is érintő kormányhivatali változások 2017.
január 1-jétől >>>


Bűnmegelőzési tájékoztató >>>

Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Megjelent a Gyöngyöstarjáni Hírmondó januári száma >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok >>>

Tájékoztató

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését a polgármester
2017. április 27-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2017. április 21.
Nagy Károly polgármester s.k.

Kerti kutak: nem mindig a jegyző engedélyezi

  A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:

-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény.

 

 
  Az engedély akkor adható ki, ha a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezhető; a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelményeket maradéktalanul teljesíti, valamint a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - megállapítható, hogy a kút a jegyző által engedélyezhető kutak közé tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
Ugyancsak engedélyköteles a házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m 3 /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez is. A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a)
az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b)
a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c)
a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.


 

  A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala vizsgálja, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e.
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala ad tájékoztatást. Elérhetőségük: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22. Telefon: (37) 311-172.
  A jegyzőnél kérelemre indult eljárás illetéke közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározotttalajvízkút kivételével - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 5000 forint.
  Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.
  Lapzártakor folyamatban van a vízgazdálkodásról szóló törvény felülvizsgálata, mely 2016. június 4-től kötelezővé tette az engedély nélkül kiépített kutak részére fennmaradási engedély megkérését: a kormányzat szándéka szerint erre nem lesz szükség, de ettől függetlenül minden vízfelhasználó felelőssége, hogy a vízkészletet észszerűen, a pazarlást elkerülve használja fel.
  (Frissítve: 2017.04.19.)

Változott a családsegítő ügyfélfogadása

Változott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása: 2017. április 7-től minden pénteken 8 és 12 óra között fogadja ügyfeleit a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Tamásné Varga Szilvia családsegítő.

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Heves Megyei Kormányhivatal 2017. április 3. és 2017. április 24. között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. A határozat letölthető >>>

2017. április 1-jétől változnak a szociális étkezés térítési díjai

A Képviselő-testület módosította a szociális étkezés térítési díjait. A díjak a továbbiakban is a jövedelemtől függnek, de megváltoztak a díjmegállapításhoz szükséges jövedelemhatárok és új kategória is bevezetésre került. A 2017. április 1-től hatályos díjak az alábbiak:

Amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum.
Fizetendő bruttó térítési díj Ft/adag kiszállítás nélkül
Fizetendő bruttó térítési díj Ft/adag kiszállítással
  ... 180 %-a alatti
250
350
  ... 180 %-a és 300 %-a közötti
352
489
  ... 300 %-a és 400 %-a közötti
451
600
  ... 400 %-a feletti
600
765

Az ellátást a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójánál formanyomtatványon a következő személyek igényelhetik:
a) az, aki 62. életévét betöltötte,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személy abban az esetben, ha
ba) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
bb) vakok személyi járadékában részesül, vagy
bc) szenvedélybeteg, és betegségét igazolni tudja, vagy
bd)  hajléktalan és egyéb intézményi ellátásban nem részesül, vagy
be)  igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkezést önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.

Változott a zöldhulladék égetésének rendje

Módosult az önkormányzat környezetvédelmi rendelete által megállapított zöldhulladék égetési rend.
Belterületen a kertben keletkező zöldhulladék égetésére kizárólag április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között van lehetőség, de csak akkor, ha sem Heves megye, sem egész Magyarország területére általános tűzgyújtási tilalom elrendelve nincs.
Külterületen a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségnél írásban tett kérelem benyújtását követően végezhető égetés.

Legyen környezettudatos! Csökkentheti a füsttel járó környezetterhelést komposztálással vagy az önkormányzat által szervezett zöldhulladékgyűjtéssel.

Az ingyenesen igénybe vehető zöldhulladékgyűjtés időpontjai 2017. évben: április 18-19., május 30-31., június 27., július 11., augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el. A gyűjtési körzetek és további részletek a www.gyongyostarjan.hu oldalon és a szemétdíjról szóló számla mellett található "Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban!

Fogorvosi rendelés időpontjai

Gyöngyöstarján Község fogászati alapellátását Dr. Jeney Marianna fogorvos látja el.
Bejelentkezés telefonon: 37/789-250

A rendelés helye: Gyöngyös, Koháry út 3.

A rendelés ideje: Hétfő: 11.30-18.00 óráig, Kedd: a rendelés szünetel, Szerda: 11.30-18.00 óráig, Csütörtök: 7.30-13.30 óráig, Péntek: 7.30-12.00 óráig.

Keddenként sürgősségi ellátást Dr. Oláh Brigitta (Koháry út 3.) biztosít. Telefon: 37/950-880

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában

Rendelkezésre álló információink szerint a gyöngyöstarjáni kőbányában szünetel az inert hulladékok átvétele, egyelőre építési-bontási hulladék nem szállítható oda. Községünkhöz legközelebbi átvevőhely a Jobbágyiban található hulladékkezelő centrum, melyet a Szuha Kft. üzemeltet.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ilyen jellegű hulladékait csak engedélyezett lerakóba helyezze el, a szabálytalanul elhelyezett törmelék után hulladékgazdálkodási bírság fizetendő és az elkövetőt kötelezni kell a terület megtisztítására!

Átmenetileg új helyre költözik a gyöngyösi egészségbiztosítási pénztár
A gyöngyösi egészségbiztosítási pénztár a Kossuth L. út 39. szám alatti épület felújítási munkálatainak idejére - előreláthatólag 2017. július 31-éig - a Gyöngyös, Kossuth L. út 37. szám alá költözik. Az osztály nyitva tartása ebben az időszakban igazodik a kormányablak ügyfélfogadási rendjéhez.

Az új ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 08:00 - 16:30 óráig, Szerda: 08:00 - 17:30 óráig, Péntek: 08:00-tól 14:00 óráig

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére

Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult minden lakossági fogyasztó, illetve minden, 20m 3 /óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfél.

Mi ír elő a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a fogyasztó részére?
Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a gázmérő cserével egyidejűleg köteles elvégeztetni.

Mi az a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?
A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a gázszerelés üzembe helyezésekor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ennek megfelelően pl. ellenőrzésre kerül, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e, stb.
A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alatt érteni kell felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéket a gázkészülékekkel bezárólag.
A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

Melyek a fogyasztói rendszer részei?
Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől - ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed.
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Mennyibe kerül a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?
Díjtalan a lakossági fogyasztók és a 20m 3 /óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfelek részére.

Milyen eredménye lehet a műszaki-biztonsági felülvizsgálatnak?
Ha a rendszer megfelelő minősítést kap, további teendő nincs, a következő felülvizsgálatot 10 év múlva kell elvégeztetni.
Ha a rendszer nem megfelelő, mert élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet áll fenn, a veszélyhelyzet megszüntetéséig a gázszolgáltatásból a készüléket vagy a teljes ingatlant ki kell zárni. Az ingatlantulajdonos saját költségén köteles a hibákat kijavíttatni, majd ismételt felülvizsgálatot követően használható a megfelelő tanúsítású rendszer.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2017/2018. nevelési évre óvodai beíratás 2017. április 20-21-ig, 8-16 óráig lesz a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) >>>

Tájékoztató általános iskolai beiskolázási körzetekről és a beiratkozás időpontjáról

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a 2017/2018-as tanév beiskolázási körzeteiről >>>

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2017. április 10-11-12. (hétfő, kedd, szerda) napjain nyílt napokat tart!

Közlemény a beiratkozás időpontjáról >>>

Országos tűzgyújtási tilalom: Gyöngyöstarján teljes területére vonatkozik!

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 3-ától határozatlan időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed. A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004 (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről >>>


A Földművelésügyi Minisztérium határozata a
tűzgyújtási tilalom elrendeléséről >>>


Tájékoztató térkép a tűzgyújtási tilalomról >>>


Gyöngyöstarján, 2017. március 6.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Felhívjuk a figyelmet a KRESZ alábbi rendelkezéseire:

"Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani ."

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, azon kívül, hogy a KRESZ szabályait megszegi, veszélyezteti a közúton közlekedők biztonságát és tovább rontja az úttest burkolatának állagát.

Kéményseprésről röviden

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatja a lakosságot, hogy Gyöngyöstarján településen a - 2017. évi Sormunka ütemterv - szerint a kéményseprőipari szolgáltatást 2017. április 10. napjától 2017. május 7. napjáig végzik.

A Katasztrófavédelem tájékozatója a kéményseprésről >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

RENDELETEK KIHIRDETÉSÉRŐL
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


Hulladékszállítási
naptár 2017 >>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKÉTKEZTETÉS
KEDVEZMÉNYEINEK
VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2015. évi LXIII. törvény
2015. szeptember 1-jétől
a következő változásokat
hozza:
>>>>

Változás!
A Gyöngyösi Járási
Hivatalal ügyfélfogadási
rendje 2015.06.01-től
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TŰZGYÚJTÁSI
SZABÁLYOKRÓL

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
12/2004. (V. 1.)
rendelete alapján
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

Tájékozató
a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál
2015. március 1.
napjától igényelhető
szociális ellátásokról
>>>>


Trükkös lopás!!
Bűnmegelőzési Hírlevél
2015. január
Ismét trükkös
módszereket alkalmazó bűnelkövetők jelentek
meg megyénkben.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ...
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július

>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu